لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
علت تفاوتهای کلامی زن و مرد - ازدواج در اسلام

علت تفاوتهای کلامی زن و مرد 


مغز انسان عنصر مکانیکی نیست مغز جایگاه شخصیت انسان است مغز محل ادغام فرهنگ و طبیعت یا محیط و توارث است منظور از طبیعت در اینجا میراث ژنتیک فرد است که هیچ نسلی را نمی‌توان از‌آن مستثنی دانست هورمونهای جنسی بر مغز به شدت اثر می‌گذارند و بدین ترتیب نه تنها تغییراتی در ساختمان مغز، در تقسیم وظایف دو نیمکره ترکیب و تراکم قطعه‌ها، مخچه و جسم پینه‌ای به وجود می‌آورند،‌بلکه در زمینه نگرشها،‌تواناییهای مرد و زن، آرزوها، جهان بینی و شیوه ایجاد رابطه بین آنها نیز تغییراتی را موجب می‌شوند
جنسیتی شدن مغز مسئول واقعی تفاوتهایی است که بین زن و مرد مشاهده می‌شود بیماریهای جسمی و روانی مخصوص هر جنس،‌ارجحیت دادن زن به روابط و مرد به عمل ، تفاوتهای موجود در شیوه صحبت کردن و بیان، امید به زندگی، قوه درک مستقیم زنانه و منطق مردانه، واکنش‌های عاطفی، رفتار جنسی و تناسلی مردان و زنان، در فهم یکدیگر مسائلی دارند، تنها به این علت که در دو دنیای متفاوت زندگی می‌کنند و برخلاف تصورشان به یک زبان مشترک حرف نمی‌زنند(عزیزم با من حرف بزن ص 19 و 2)