لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
کنار آمدن با تفاوت‌های رفتاری - ازدواج در اسلام

کنار آمدن با تفاوت‌های رفتاری و کلامی زن و مرد 


دبورا تانن، متخصص زبان شناسی اجتماعی در کتاب خود تحت عنوان «مسلماً تو مرا درک نمی‌کنی» می‌نویسد: «بازشناسی تفاوتهای زن و مرد بار سنگین آسیب شناسی فردی را از دوش افراد بر می‌دارد» او سخن خود را با این تأکید ادامه می‌دهد: «درک کردن تفاوتهایی که بین ما وجود دارد اجازه می‌دهد تا از این وضع آگاه باشیم، خود را با این تفاوت ها وفق دهیم، و شیوة رفتاری طرف مقابل را درک کنیم» (عزیزم با من حرف بزن، ص 15)